حوزه هنری در صدا و سیما

1398/10/18 13:43:42


برنامه ای تهیه شده با مشارکت مرکز تلویزیون حوزه هنری - گزارشی در مورد شب شعر سردار آسمانی و مصاحبه با رئیس حوزه هنری و مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف
مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری - شجاعی طباطبایی