حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/01 10:34:26


برنامه ای در مورد کتاب با سرودخوان جنگ در خطه نام و ننگ و مصاحبه با آقای سرهنگی در مورد این کتاب...


مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری - سرهنگی