حوزه هنری در صدا و سیما

1398/11/01 17:10:56


گزارشی در مورد ترجمه کتاب های ایرانی به زبان های مختلف - مصاحبه با مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت و دبیر مرکز ترجمه حوزه هنری و مدیرعامل انتشارات سوره مهر...


مدیرعامل انتشارات سوره مهر - قره داغی
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری - سرهنگی
دبیر مرکز ترجمه حوزه هنری - محمدی