حوزه هنری در صدا و سیما

هنربین

1398/11/03 14:06:59


برنامه ای در مورد نمایشگاه کتاب های ترجمه شده سوره مهر به زبان های خارجی و مصاحبه با رئیس و مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری...


رئیس حوزه هنری - مومنی شریف
مدیرعامل انتشارات سوره مهر - قره داغی
مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری - سرهنگی