حوزه هنری در صدا و سیما

عصر من

1398/11/05 15:13:24


گفتگو با مدیر دفتر تولید متن حوزه هنری در مورد روایتگری و روشنگری سینما از 120 سال سلطه و جنگ افروزی آمریکا علیه کشورهای جهان...


مدیر مرکز تولید متن سازمان سینمایی حوزه هنری - حسینی